[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

دبستان عصر انقلاب ٢

 

خواهشمند است با توجه کامل بمفاد دستورالعمل شماره ٩ / ۹۲۹۴ - ٢٧ تیر ١٣۶۳ و ملاحظه مدارک تحصیلی و رعایت کامل مقررات نسبت به ثبت‌نام خواهر مژگان مرادیان دانش‌آموز کلاس چهارم دبستان ارشاد ابوابجمعی اداره آموزش و پرورش ناحیه یزد اقدام فرمائید.

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه ٣ اصفهان

امین جواهری

[امضا روی مهر رسمی]

بعلت بهائیت از دبستان اخراج گردیده است

حاج احمدی

[امضا روی مهر رسمی]

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در بالای صفحه]

٩ / ۱۱۵۲۶

[ناخوانا] شهریور ١٣۶۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]