[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش شهرستان کرج

 

شماره: -----

تاریخ: ۲۹ مهرماه ۱۳۶۳

پیوست: ----

 

بسمه تعالی

گواهی می‌شود دوشیزه مهناز ذاکریان جوشقانی فرزند حسین دارای شماره شناسنامه [حذف شده] صادره از [حذف شده] متولد ۳ بهمن [حذف شده] در این دبستان اشتغال به تحصیل داشته است. ضمناً اخلاق و رفتار نامبرده رضایتبخش میباشد. مسئله خروج ایشان از راهنمائی سمیه مسئله دیانت ایشان میباشد – دانش آموز نامبرده بهائی‌زاده میباشد.

مسئول راهنمائی سمیّه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]