[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

حکم کارگزینی

دولت جمهوری اسلامی

 

فرم ع – ۳۲ (۴ – ۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

۱- وزارت: آموزش و پرورش

۲- شماره مستخدم: [حذف شده]

۳- نام: خانم ماندانا

۴- نام خانوادگی: رف رف

۵- نام پدر: علی محمد

۶- شماره شناسنامه و محل صدور: شماره شناسنامه: [حذف شده]، محل صدور: شهرستان [حذف شده] استان [حذف شده]

۷- محل تولد: [حذف شده]

۸- تاریخ تولد: روز ----- ماه ----- سال [حذف شده]

۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی: بالاترین مدرک: لیسانس، رشته: روانشناسی

۱۰- عنوان پست ثابت سازمانی: دبیر

۱۱- رسته: آموزش و فرهنگی، رشته: دبیری، طبقه: ۶

۱۲- گروه: ۹

۱۳- پایه: ۹

۱۴- واحد سازمانی: آموزش و پرورش ساری

۱۵- محل خدمت: شهرستان ساری استان مازندران

۱۶- مجوز موارد مندرج در شرح حکم

تاریخ: ----- شماره: -----

۱۷- نوع حکم: خاتمه خدمت

۱۸- شرح حکم: باستناد نامه شماره ۲۹۳۸ / ب – ۲۰ آبان ۱۳۵۹ مرکز اسناد آمار انقلاب اسلامی ایران

چون شما دارای مسلک بهائیت میباشید طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اشتغال و ادامه خدمت کسانیکه بیکی از ادیان رسمی کشور متدین نباشند با قانون مذکور منافات دارد، لذا از تاریخ صدور این حکم بخدمت شما در وزارت آموزش و پرورش خاتمه داده میشود. / ر

۱۹- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها ----- ریال

۲۰ حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) ----- ریال

پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- مواد ----- قابل پرداخت است.

۲۱- تاریخ اجرای حکم: صدور

۲۲- تاریخ صدور و شماره حکم: تاریخ: ۳ دی ۱۳۵۹ - شماره ۳۱۵۵۵

۲۳- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: محمود خادمیان

عنوان پست ثابت سازمانی: مدیر کل آموزش و پرورش استان مازندران

امضاء: [امضا]

نسخه: مستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]