[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان

اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان

 

بسمه تعالی

 

شماره: ۹/ ۳۶۳۵

تاریخ: ۳۱ فروردین ماه ۱۳۶۲

پیوست: -----

 

هنرجو لیدر تبیانیان

عطف به درخواست مورخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۶۲ مثبوت بشماره ۳۶۳۵ – ۳۱ فروردین ماه ۱۳۶۲ این اداره اشعار میدارد هنرجو لیدر تبیانیان فرزند عباس به شماره شناسنامه [حذف شده] متولد [حذف شده] باستناد نامه شماره ۱۷۱۵ – ۳۰ فروردین ماه ۱۳۶۲ هنرستان فنی شهید عباسپور مثبوت به شماره ۳۵۷۳ – ۳۱ فروردین ماه ۱۳۶۲ این اداره بعلت فعالیت بنفع فرقه بهائیت از آموزشگاه فوق‌الذکر اخراج گردیده‌اید. ش

نجار

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]