[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ٢٢ آذر ۱۳۶۱

شماره ۳۹۵۶۳

خواهشمند است در پاسخ به شماره بالا اشاره شود

به: ف

از اداره: امور کارکنان

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

بانک مسکن

مرکز: تهران

نشانی تلگرافی: مسکن بانک

بسمه تعالی

آقای کیخسرو خوشبختیان

با توجه برای هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی بانکهای صنعت و معدن و مسکن مبنی بر انفصال دائم از خدمت دولتی (قطع حقوق بازنشستگی) بشرح زیر:

"باتوجه بمحتویات پرونده و اقرار متهم و با عنایت بسایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر و با عنایت به عدم آمادگی متهم جهت انصراف از فرقه ضاله بهائیت، اتهام منتسب به متهم به نظر هیئت ثابت و محرز است و جرم نامبرده منطبق است با بند یک ماده ١٩قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوبه ۵/٧/۶۰مجلس شورای اسلامی که مستنداً به بند ٨ ماده ٢٩قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی (قطع حقوق بازنشستگی) محکوم میگردد.

این رأی باستناد ماده ۴۶ قانون فوق ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به متهم (اعم از واقعی و یا قانونی) قابل پژوهش در هیئت تجدید نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشد."

لذا در صورتیکه اعتراضی داشتید در مدت مذکور یک نسخه از اعتراض خود را باین بانک تسلیم فرمائید.

بانک مسکن

کاظمی بهراد [امضا]

عبادی [امضا]

گیرندگان رونوشت:

١-اداره حسابداری کل و بودجه

٢- به هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی بانکهای صنعت و معدن و مسکن

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]