[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشاورزی و عمران روستائی

بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی

شماره ۵۳۶۸

تاریخ ۲۱ اردیبهشت  ۱۳۶۰

پیوست -----

خواهشمند است در پاسخ به این شماره اشاره شود

 

آقای جلال پیروی میلانی

پیرو حکم شماره ۴۲۵۴ مورخ ۲۰اردیبهشت ۶۰  عطف به درخواست مورخ ۲۱اردیبهشت ۶۰ شما طبق قانون استخدام کشوری مستخدم دولت می‌بایست متدین به یکی از ادیان رسمی کشور یعنی (زرتشتی- کلیمی- مسیحی- اسلام) باشد نظر باینکه شما معتقد به دیاتت بهائی میباشید علیهذا استخدام شما غیرقانونی تلقی و از خدمت اخراج میشوید.

محمود جمالی – مدیرعامل

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]