[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

 

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۶۰

شماره: -----

پیوست: -----

 

محترماً گواهی میشود دوشیزگان [هیوا] یزدان و گیتا یزدان بعلت بهائی بودن از آموزشگاه راهنمایی دخترانه مار کار اخراج گردیده است.

 

از طرف مدرسه راهنمائی دخترانه مارکار

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]