[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ۱۴ اسفند ۶۳

شماره ۳۶۹۱

پیوست -----

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشاورزی

اداره کل کشاورزی استان اصفهان

مرکز آموزش کشاورزی اصفهان

 

بسمه تعالی

 

گواهی میشود:

دانش‌آموز حمید قاسمی به علت عدم رعایت آداب اسلامی و شرکت نکردن در مراسم مذهبی و اعتراف بر بهائی بودن از این مرکز آموزش اخراج گردید.

 

از طرف: رئیس مرکز آموزش کشاورزی اصفهان «کبوتر آباد».

آقایا

[امضا روی مهر رسمی]

 

[آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]