[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

شماره ٣٢١۵

تاریخ ٢١ آبان ١٣۶۳

 

بدین وسیله گواهی میشود که خواهر هلینا – فریبا افتخاری به جهت اقرار به مسلک زالۀ [ضاله] بهائیت از ۱۵ مهر ١٣۶۳ از این آموزشگاه اخراج و این گواهی به جهت درخواست نامبرده صادر شده و هیچ‌گونه ارزش دیگری ندارد./

[امضا روی مهر رسمی]

 

مضافاً اینکه در جریان سال تحصیلی ۶۴ -۶۳ دانش‌آموز هلینا افتخاری در کلاس سوم فرهنگ و ادب این آموزشگاه و دانش‌آموز فریبا افتخاری در کلاس اول [ناخوانا] آموزشگاه مشغول بوده‌اند./

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]