[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

احتراماً به استناد نامه شماره ۲۴ / ۷ / ۶۳ - ۹ / ۳ و با توجه به اعتراف خانم هلینا افتخار و فریبا افتخار به مسلک

ضاله بهائیت اشتغال به تحصیل نامبرده ازلحاظ شرعی در این آموزشگاه صحیح نمی‌باشد

گیرنده

۱ – خانم هلینا افتخار

۲ – اداره آموزش و پرورش منطقه عجب‌شیر

[مهر رسمی] دبیرستان عصمتیه

رئیس دبیرستان [اسم ناخوانا] [امضا]

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]