[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش تهران

 

اداره -----

تاریخ ۵ آبان ١٣۶۳

شماره ١٩٩

پیوست -----

 

بسمه تعالی

بدینوسیله باطلاع میرساند که دوشیزه هدیه خوش آئین نام پدر چنگیز شماره شناسنامه [حذف شده] محل تولد [حذف شده] متولد سال [حذف شده] بعلت داشتن فرقه بهائی بنا به تصمیم ستاد تربیتی مدرسه از راهنمائی زینبیه اخراج می گردند در ضمن [ناخوانا] و خود دانش آموز باین مسئله اقرار نموده اند.

[امضا] [ناخوانا]

[امضا روی مهر رسمی]

آموزش و پرورش منطقه ١٣ تهران

مدرسه راهنمائی دخترانه زینبیه

 

در ضمن ایشان تا مورخه ۵ آبان ١٣۶۳ در مدرسه به تحصیل اشتغال داشته اند

 

فقط صحت امضا رئیس و مهر مدرسه راهنمائی تحصیلی مورد گواهی است                    

رئیس آموزش و پرورش منطقه ١٣

[امضا و مهر رسمی]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]