[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

 

شماره -----

تاریخ ١٨ آبان ۱۳۶۰

پیوست: -----

 

بدینوسیله گواهی میشود که دوشیزه هاله رحیمی زواری فرزند محمدرضا دانش‌آموز سال اول انسانی تا تاریخ ١٨ آبان ۱۳۶۰ در این دبیرستان مشغول تحصیل بوده و بعلت اعتراف نامبرده به بهائیت و شرکت نکردن در راهپیمایی‌ها و بحث‌های سیاسی مدرسه طبق صورتجلسه شماره ۱۶۱۸ [تاریخ] ١٨ آبان ۱۳۶۰ از دبیرستان اخراج گردید و این گواهی طبق درخواست مادر نامبرده صادر شده است. ضمناً مدارک نامبرده به مادرش تقدیم گردید.

 

سرپرست دبیرستان دخترانه [ناخوانا]

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]