[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

بنام خدا

[آرم]

دانشگاه ملی ایران

 

تاریخ ٣١ تیر ١٣۶۰

شماره.-----

 پیوست-----

چون دانش آموز فوأد پارسا کلاس دوم تجربی -١- در ضمن سال تحصیلی به ترویج بهاییگری شناخته شده است از نظر اینجانب نمی‌تواند در این دبیرستان ثبت نام نمایند.

 

رئیس دبیرستان دانشگاه ملی ایران

محمد مسیبّی

[امضا]

٣١ تیر ١٣۶۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]