[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دولت جمهوری اسلامی ایران

فرم ع- ۳۲ (۴ - ۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

۱- وزارت / موسسه: آموزش و پرورش

۲- شماره مستخدم: [حذف شده]

۳- نام- خانم: فریده

۴- نام خانوادگی: وجدانی

۵- نام پدر: مشیت اله

۶- شماره شناسنامه و محل صدور.

شماره شناسنامه: [حذف شده] محل صدور، شهرستان: [حذف شده] استان: [حذف شده]

۷- محل تولد: [حذف شده]

۸- تاریخ تولّد: روز: ۲۷ ماه: آبان سال: [حذف شده]

۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی.

بالاترین مدرک: دیپلم رشته: طبیع

۱۰- عنوان پست ثابت سازمانی: آموزگار

۱۱- رسته: آموزشی و فرهنگی رشته: آموزگاری طبقه: ۳

۱۲- گروه: ۴

۱۳- پایه: ۳

۱۴- واحد سازمانی: دبستان [حذف شده]

۱۵- محل خدمت:

شهرستان: [حذف شده] استان / فرمانداریکل: بوشهر

۱۶- مجوز: تاریخ: ----- شماره:.-----

۱۷- نوع حکم: اخراج از خدمت

۱۸- شرح حکم:

نظر باینکه به هیچیک از ادیان رسمی کشور معتقد و متدین نیستند لذا بموجب اینحکم و طبق بخشنامه شماره ۵۲- ۱۷ تیر ١٣۶۰ وزارت متبوع و باستناد ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری از خدمت در وزارت آموزش و پرورش اخراج میشوید. الف

۱۹- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها

۲۰- حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) ----- ریال

پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- مواد ----- قابل پرداخت است.

۲۱- تاریخ اجرای حکم: ۱ مرداد ١٣۶۰

۲۲- تاریخ صدور و شماره حکم. تاریخ: ۲۷ تیر ١٣۶۰ شماره: ۲ / ۱۶۰۹۶

۲۳- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: عباسی

عنوان پست ثابت سازمانی: مدیر کل اداره آموزش و پرورش استان بوشهر

[امضا]

نسخه: مستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]