[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

گواهی میشود

خواهر فریبا نوری دیزناب فرزند محمد شماره شناسنامه [حذف شده] صادره از [حذف شده] متولد [حذف شده] سال [حذف شده] کلاس ۲ تجربی از تاریخ ۱ مهر ١٣۶٣ لغایت ۱۵ مهر [١٣۶٣] در این دبیرستان مشغول تحصیل بوده این گواهی جهت ثبت‌نام صادر گردیده و ارزش دیگری ندارد وی بهائی است (بنا به اذعان کتبی فرقه بهائیت) از مدرسه اخراج گردیده است.

رئیس مجتمع انقلاب اسلامی [ناخوانا]

[مهر رسمی]

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]