[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

تاریخ ١٧ آذر ۶۱

شماره -----

پیوست -----

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

سرپرستی مدارس ایران در امارات عربی

 

گواهی میشود:

دانش آموز سکینه جوهری فرزند الله کرم بشمار شناسنامه [حذف شده] تا تاریخ ١٠ آبان ۶۱ در کلاس چهارم اقتصاد به تحصیل اشتغال داشته بعلت معتقد بودن به فرقه بهائیت از مدرسه اخراج شده است.

رئیس دبیرستان دخترانه ایرانیان قطر

[امضا روی مهر رسمی]

[آدرس]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]