[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

فرمانداری اصفهان

دایره:-----

شعبه:-----

 

شماره عمومی:-----

شماره خصوصی:-----

جزوه دان: -----

پرونده: -----

نوع مسوده:-----

موضوع مسوده:-----

پیوند:-----

مسئول پاکنویس:-----

پاکنویس:-----

ثبت:-----

تحریر:----- 

خروج:-----  ۱۳۱

 

۲۴۲۵

۱۲۷۷۸

شب ۱ دی ۱۳۱۷

فرمانداری مباح ۹ - ۱۲۷۷۸

حسب الامر مطاع مبارک همایونی فوراً دستور دهید میرزا آقای رفیعی غروش در زندان توقیف نمایند و اطفالی را هم که از دبستانها و دبیرستانها... خودسرانه غیبت کردهاند دیگر در دبستانها و دبیرستانها راه ندهند.

فروهر

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]