[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ١ آذر ۶۰

پیوست-----

وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش شهرستان جیرفت

 

بسمه تعالی

آقای سیروس لقائی و دانش‌آموز بهنام لقائی

بدینوسیله فرزند شما از تاریخ فوق در اجرای بخشنامۀ شماره ۱۴/ ۱۵۷۴۰ [تاریخ:] ١٣ آبان ۶۰ صادره از آموزش و پرورش جیرفت بعلت بهائیت اخراج میگردد مراتب فقط بمنظور اطلاع شما صادر و هیچگونه ارزش دیگری ندارد

از طرف سرپرست مدرسۀ راهنمائی [ناخوانا] جیرفت – فتح‌الله [ناخوانا]

[ناخوانا]

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]