[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

رونوشت-----      

مورخ -----١٣

بسمه تعالی

دادنامه شماره ۱۸۴

مورخ ٣  تیر ١٣٧٠

پرونده کلاسه ٩ / ۶۸ / ۳۵۴

 

مرجع رسیدگی [ناخوانا]  - شعبه نهم دیوان عدالت اداری "مرکب از"

آقای نصرالله صدرالحفاظی رئیس و آقای ضیاء‌الله [ناخوانا] - مشاور شاکی – آقای باب‌الله فرجى چاله زمینی فرزند بدیع‌الله بنشانی قائمشهر [حذف شده]

طرف شکایت – سازمان جنگلها و مراتع کشور

خواسته – پرداخت حقوق بازنشستگی

 

خلاصه پرونده – شاکی شکایتنامه‌ای به دیوان عدالت اداری تقدیم و ضمن آن اظهار داشته است که به مدت ٨ سال است که حقوق بازنشستگی خود را دریافت نموده پیرمرد از کارافتاده و توانائی کار کردن ندارد. حقوق بازنشستگی ویرا بموجب ابلاغ ۱۶۰۶۲– ٧ آذر ١٣۶٠ قطع نموده‌اند تقاضای رسیدگی را دارد.

نسخه دوم شکایتنامه برای طرف شکایت ارسال پاسخ داده‌اند که شاکی باستناد حکم شماره ١٩٢٩٠ – ١٧ مرداد ١٣۶٠ صادره از سوی وزیر وقت کشاورزی بعلت عضویت در فرقه بهائیت از خدمت اخراج گردیده است.

شعبه نهم دیوانعدالت اداری در تاریخ ۴  تیر ١٣۷۰ با حضور آقای رئیس و مشاور تشکیل و پس از بررسی محتویات پرونده و اظهارنظر آقای مشاور با اعلام ختم رسیدگی بشرح زیر مبادرت بصدور رأی مینماید.

 

"رأی دیوان"

چون عضویت در فرق ضاله که خارج از اسلام شناخته شده‌اند موجب انفصال از خدمت دولت در معنی عام کلمه است لذا با توجه به لایحه جوابیه سازمان جنگلها و مراتع کشور و مندرجات دادخواست و اینکه شاکی منکر عضویت در فرقه ضاله نشده است شکایتش موجه نیست و رد میشود این رأی قطعی است% غ

صدرالحفاظی

رئیس شعبه نهم دیوان عدالت اداری

[امضا روی مهر]

رونوشت برابر با اصل است

مدیر  دفتر [ناخوانا] دیوان عدالت اداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]