[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شهربانی جمهوری اسلامی ایران

تلفن

شماره ٢١٠٢٣/ ۴۳

تاریخ ٧ مهر ۵۹

پیوست

 

اداره بازنشستگی و بیمه شهربانی جمهوری اسلامی ایران (دائره بازنشستگان)

اداره امور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (دائره موظفین)

درباره قطع حقوق بازنشستگی سرهنگ ایرج وحدت فرزند یوسف ک ۱۳۱۰۴

[ناخوانا] ابلاغ شماره ح-۲۵۲۰/ ۶/-٢ [تاریخ:] ٢٨ آبان ۵۶ مندرج در دستور ویژه شماره ۲۷۵ چون نامبرده بالا بموجب نامه شماره ۵۱۰/-۶ ک-ب- [تاریخ:] ٢٩ شهریور ۵۹ کمیته پاکسازی شهربانی جمهوری اسلامی ایران و باستناد به شماره ۸۸۸۴۵/-٢ -[تاریخ:] ١ مهر ۵۹ اداره کارگزینی بعلت بهائی بودن از تاریخ یک مهر ۵۹ از خدمت اخراج گردیده. لذا حقوق بازنشستگی وی از تاریخ مذکور قطع میگردد.

سرپرست شهربانی جمهوری اسلامی ایران

مصطفی میر سلیم

از طرف سرهنگ فائضی

[امضا]

 

گیرندگان

 

شعبه دستور ویژه برای درج در دستور

 

بانک سپه شعبه مرکزی برای ابلاغ بذینفع

 

دائره حسابداری برای اقدام لازم

 

دائره خدمات درمانی برای اقدام لازم

 

کانون بازنشستگان افسران و درجه‌داران نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع

کمیته پاکسازی شهربانی جمهوری اسلامی ایران بازگشت به شماره فوق جهت اطلاع

[یادداشت دستنویسی شماره در بالای صفحه]

 ١٣٠٠ ک

۱۳۱۰۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]