[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

از: س ل پ ۷۷ آج گل

به: گیرندگان مراجعه شود

موضوع: برکناری افسران از خدمت

شماره: ۴۲ /٠٢ /٨٠٢

۲۰ آذر ۵۸

برابر امریه ۴۵ /٠٣ /۷۰۱/ ش – ۱۵ آذر ۱۳۵۸ نزاجا ۴ (چهار) نفر افسران مشروحه زیر جمعی یگانهای مصرحه بعلت گرایش بمسلک بهائی و بنا به تصویب نامه هیئت وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران و تصویب کمیسیون پنج‌نفری از تاریخ ۱ دی ۱۳۵۸ از خدمت ارتش اخراج و مراتب در ماده ۲ دستور همگانی ۷۵ ارتش جمهوری درج و چگونگی نیز قریباً در دستور ۳۴۶۹ لشگری درج خواهد شد دستور فرمائید اقدام پرسنلی لازم را انجام و از هر یک از افسران مزبور مدارک مشروحه زیر را اخذ و روی پرونده انفرادی ارسال نمائید.

 

ف ل پ ۷۷ سرهنگ ستاد قبادی

 

الف- مدارک موردنیاز

۱ – رونوشت شناسنامه خود و عائله تحت تکفل از هرکدام ۲ برگ

۲ – آدرس محل سکونت دائم ۳ برگ

۳ – گواهی حقوقی با ذکر بدهی یا عدم بدهی ۳ برگ

۴ – عین کارت شناسائی

۵ – عین دفترچه خواروبار

ب- افسرانیکه اخراج گردیده اند

۱- درجه و دسته: سرهنگ ۲ پیاده، اسم و شهرت: یدالله شاکری نیا، یگان سازمانی: تیپ ۲ قوچان، تاریخ اخراج: ۱ دی ۵۸

۲- درجه و دسته: سرهنگ ۲ پیاده، اسم و شهرت: سیروس باستانی حصاری، یگان سازمانی: تیپ ۲ قوچان، تاریخ اخراج: ۱ دی ۵۸

۳- درجه و دسته: سروان پیاده اسم و شهرت: روح اله یزدانی، یگان سازمانی: تیپ ۲ قوچان، تاریخ اخراج ۱ دی ۵۸

رونوشت برابر اصل است

[مهر رسمی]

[اسم و امضا]

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]