[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

آموزش و پرورش استان یزد

تاریخ ۲ مهر ۱۳۶۰

شماره -----

پیوست -----

 

گواهی میشود دوشیزه افسانه دهقان بعلت بهائی بودن [ناخوانا] راهنمائی دخترانه مارکار اخراج گردید

از طرف مدرسه راهنمائی دخترانه ماکار

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]