[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

ابلاغیه

 

تاریخ: ۲۶ دی ۶۰

شماره: ۱۲۶۰ س / ت

 

آقای: عزیز الله گلشنی

بدینوسیله به شما ابلاغ می‌گردد ظرف مدت _______ روز پس از دریافت ابلاغیه خود را به دایره اطلاعات و تحقیقات دادسرای انقلاب اسلامی مشهد واقع در طبقۀ پنجم کمیتۀ مرکزی انقلاب اسلامی معرفی نمائید./ ز

 

از طرف مسئول اطلاعات و تحقیقات دادسرای انقلاب اسلامی

(مشهد)

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]