[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

شعبهٴ اوّل دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان سنندج

اخطاریه/ احضاریه

 

شماره ابلاغ‌نامه: ۹۰۱۰۱۰۸۷۱۰۲۰۳۲۷۳۴

شماره پرونده: ۹۰۰۹۹۸۸۷۱۰۳۰۰۷۷۸

شماره بایگانی شعبه: ۹۰۰۴۹۵

تاریخ تنظیم: ۲۰ آبان ۱۳۹۰

پیوست: -----

 

مشخصّات ابلاغ شونده حقیقی: 

۱- نام: عزت‌االله    ۲- نام خانوادگی: گونیایی

۳- نام پدر: احمد   ۴- کد پستی: ----- ۵- کد ملّی: -----

۶- نشانی: [حذف شده]       ۷- منطقه شهرداری: ------

تاریخ: حضور: ۰۹ بهمن ۱۳۹۰ یکشنبه ساعت ۹ محل حضور: سنندج

علّت حضور:

در خصوص دعوی شما به طرفیّت عزّت‌الله گونیایی در وقت مقرّر فوق جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر شوید

زندی –[امضاء]

تاریخ تحویل به مرجع ابلاغ: -----

این قسمت توّسط اداره ابلاغ تکمیل می‌شود:

ابلاغ نامه تکمیل است بله :-----خیر:-----

تاریخ تحویل به ماٴمور ابلاغ -----

محل امضاء یا اثر انگشت گیرنده ابلاغ نامه -----محل گواهی ماٴمور ابلاغ: امضاء تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۰ [امضاء]

شماره دسترسی اداره ابلاغ: -----نام و نام خانوادگی ماٴمور ابلاغ: -----امضاء ماٴمور ابلاغ: -----

همراه داشتن کارت ملّی جهت احراز هویت الزامی است

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]