[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادسرای انقلاب اسلامی شهرستان خوی

تاریخ -----      

شماره ۳۵۵۰

(برگ احظاریه)

 نام و نام خانوادگی پری یزدانی

 نام پدر علی‌اکبر

شغل خیاطی و خانه‌داری

محل اقامت [حذف شده]

محل امضاء

 وقت حضور پنج‌شنبه ساعت ١٠ صبح روز  ۲۶ دی ماه  ۱۳۶۴

موضوع

جهت ادای پاره‌ای توضیحات

 ١٧ دی ۶۴

[اسم و امضا]

دادسرای انقلاب اسلامی شهرستان خوی

 تاریخ رؤیت -----

محل گواهی مأمور -----

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]