[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] سه شنبه ۹ تیر ماه ۱۳۶۶، سوم ماه ذیقعده ۱۴۰۷، ۳۰ ژوئن ۱۹۸۷

[شماره:] ۱۸۲۰۹

[صفحه:] ۱۴

 

خانمها نسرین و سوسن حکیمی

مقتضی است جهت رسیدگی به پرونده کلاسه ۵۵ / ۶۵ به اتهام وابستگی به تشکیلات فرقه ضاله بهائیت به استناد ماده ۱۱۱ آئین دادرسی کیفری در فرجه قانونی در شعبه ۲ دادسرای انقلاب اسلامی ساری حضور یابید.

دادیار دادسرای انقلاب اسلامی ساری – ابراهیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]