[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

شماره ۱۸۶۴

تاریخ ٧ بهمن ١٣۶١

پیوست دارد

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش منطقه‌ای درود

مسئله فرهنگ و آموزش و پرورش در رأس مسائل است (امام خمینی)

 

"بسم‌الله الرحمن الرحیم"

آقای نصراله مباشر پدر آقای فرزین مباشر

به پیوست یکبرگ رونوشت نامه معاون دادستانی تهران و آموزش و پرورش درود در مورد فرزند شما ارسال میگردد. با توجه به متن رونوشت ضمیمه نامبرده در عقیده خود [ناخوانا] دارد. خواهشمند است جهت روشن شدن این موضوع که اعلام داشته عقیده من و پدرم یکی است همراه ایشان در دبیرستان حضور یافته در غیر اینصورت این آموزشگاه از پذیرش ایشان معذور است.%

[اسم و امضا]

رئیس دبیرستان دهخدا درود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]