[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت داخله

اداره: سیاسی

دایره: -----

 

بتاریخ: ۱۰ مهر ماه ۱۳۱۶

نمره: ۱۲۱۸ س- ۴۲۲

ضمیمه: -----

 

محرمانه است

 

ریاست وزراء

عطف به نامه شماره ۹۳۹۱ -۳۰ شهریورماه ۱۳۱۶ راجع به فروغیان منشی دفتر حکومتی سنگسر اشعار میدارد که مشارالیه بطهران احضار شده است.

وزیر داخله [امضاء]

 

[مهر- ورود بکابینه ریاست وزراء]

بتاریخ: ۱۲ مهر ماه ۱۳۱۶

نمره: ۱۰۰۹۶

 

[یادداشت زیر نامه] بعرض برسد

۱۰ مهرماه ۱۳۱۶

 

[یادداشت زیر نامه] ضبط شود

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]