[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره پرونده: ۸۷/۲۷۲

دادگاه کیفری شعبه: [ناخوانا]

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

برگ احضار

تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۸۷

 

نام: حُسن‌الله داوردان [دادوران] نام پدر مولی

شغل و شهرت: -----

محل اقامت: روستای کتا

موضوع اتهام: جهت اجرای مفاد حکم (پرداخت یک میلیون و دویست هزار ریال جزای نقدی) در صورت عدم حضور حکم جلب صادر میشود.

محل حضور: اجرای احکام کیفری – دادسرای شهربانی

وقت حضور: سه روز پس از رؤیت احضاریه

محل امضاء احضار شونده

[امضا]

اگر وکیل انتخاب نمودید معرفی نمائید و اگر هم کسی را بعنوان شهود قضیه دارید قبل از وقت مقرر معرفی نمائید تا احضار شوند.

نتیجه عدم حضور – هرگاه در موعد مقرر حاضر نشود حکم غیابی داده با نظر دادگاه جلب خواهد شد و هر گاه عذر موجهی مطابق ماه (۱۱۳) آئین دادرسی جزائی داشته باشد قبلاً به دادگاه اظهار خواهد شد.

 

[مهر در پائین صفحه]

[امضا]

۴ مهر ۸۷

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]