[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۳۱

پیوست: ----

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری استان هشتم

 

محرمانه

 

وزارت کشور

پاسخ نامه شماره ۲۲۷۴ – ۹۹۰۲- م – ۳ آبان ۱۳۳۱ منضم برونوشت نامه ژاندارمری کل کشور موضوع واقعه روز ۸ مهر ۱۳۳۱ در قریه حسنآباد رفسنجان و اینکه تذکر فرمودهاند که جریان امر باطلاع وزارت کشور برساند لزوماً باستحضار میرساند با اینکه در این خصوص گزارشهای مفصلی ضمن شماره ۹۳۳۴ - ۱۰ مهر ۱۳۳۱ و ۹۵۷۴ - ۱۵ مهر ۱۳۳۱ و ۱۰۲۱۶ - ۲۷ مهر ۱۳۳۱ به آن وزارتخانه فرستاده شده بسیار متأسفم که تا حال گزارشات مزبور را بنظر جناب آقای وزیر کشور نرسانیدهاند که مجدداً استعلام از وضع آنجا شده در حال حاضر با مراقبتهای لازمی که شده اوضاع آنجا آرام است و چون فرمانداری رفسنجان مستنداً به تصمیم شورای امنیت محل تقاضای احضار آقای انصاری واعظ را که قبل از این واقعه در رفسنجان بوده و او را نیز محرک اینکار میدانستند از رفسنجان نموده بودند او را به کرمان خواستم و سه روز است که در کرمان میباشد و عمل او بطور غیر محسوسی تحت مراقبت قرار داده شده است بهر صورت فعلاً با پیشبینیهائی که شده وضع رفسنجان جای نگرانی نیست.

استاندار استان هشتم

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]