[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۴۰۲۵

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداری

اداره بهداری شهرستان کاشان

 

بسمه تعالی

آقای امین‌الله امینی

چون طبق اطلاع واصله شما بفرقه ضاله بهائیت منتسب میباشید، لذا بمنظور روشن شدن موضوع و بررسی دقیق، وضع دینی و مذهبی شما اطلاعاتی مورد نیاز میباشد. شایسته است در رأس ساعت ١١صبح روز دوشنبه ۱۲ بهمن ١٣۵۹ در محل شبکه بهداری کاشان حضور بهمرسانید. بدیهی است عدم حضور شما و در اختیار نگذاردن اطلاعات مورد بحث، نسبت شما بفرقه مذکور تائید شده طبق ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری و یا ماده ۶ آئین نامه استخدامی تأمین اجتماعی اقدام خواهد شد.%

دکتر علی شبیه‌-خوانی

مدیر شبکه بهداری شهرستان کاشان

[امضا]

٢٩ دی ١٣۵۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]