[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ کلّ شهربانی

شمارۀ: ۱۲۷

مورّخهٴ: ۶ شهریور ۱۳۲۳

رونوشت گزارش شهربانی سمنان

شهربانی کلّ کشور

احتراماً پیرو گزارش تقدیمی شمارۀ ۱۲۵ – ۵ شهریور ۱۳۲۳، بعد از ظهر روز ۳ شهریور ۱۳۲۳ آقای مظفّر کارمند ایستگاه راه‌آهن تلفوناً به شهربانی اطّلاع دادند در اثر نصب بیانیّه علیه بهائی‌ها و نزاعی که چندی قبل بین احمد عضدی کارمند ایستگاه [و] اسکندر سرابی رییس حزب توده و پروندهٴ امر به دادسرا از طرف پاسگاه پاسبانی تسلیم گردیده، احمد عضدی تقریباً دو هزار نفر جمعیّت به ایستگاه آورده و رسدبان ۲ وجدانی، رییس پاسگاه پاسبانی به شاهرود رفته، امداد می‌طلبید. فوراً فدوی به معیّت آقای بیگدلی شهردار و کفیل موقّتی فرماندار به درب منزل فرمانده گردان ژاندارمری سمنان رفته و قضیّه را اطّلاع داده، به وسیلهٴ بزمی استوار یکم که مترجم زبان روسی می‌باشد، کماندان را مستحضر، یک عدّه پاسبان در اثر نبودن وسایل پیاده که در انقلاب قبلی هم بعضی از آنها حضور داشته‌اند، با دو هزار نفر جمعیّت بزرگ و کوچک به ایستگاه ریخته شده، تعقیب اسکندر سرابی دنبال وی را دارند. فوراً مأمورین حاضر، در ظرف دو ساعت به هر نحوی که شایسته بوده است، جماعت را متفرّق، در این بین خطیب شهیدی و فرماندهٴ گردان ژاندارم و آقای احمد افشار بازپرس حاضر خواهد شد، راجع به اشخاصی که ضربات دیده و خسارات از قبیل شکستن شیشه و غیره که رسیده است، [از] اوضاع و احوال قضیّه، صورت‌مجلس تنظیم و مرتکبین واقعه به کمک ژاندارم و پاسبانی راه‌آهن و عدّهٴ شهربانی، دستگیر شوند.

حاجی رشیدی بازرس درجهٴ ۶ شهربانی سمنان که برای اتّفاقات شهری در شهربانی بوده، تلفوناً اطّلاع داد: دفتر حزب توده را آتش زده‌اند. بدون این‌که در ایستگاه اقدامی شود، آقای بازپرس در قسمت دستگیری مرتکبین و تکمیل پرونده شفاهاً دستورات عاجلی به سروان وجدانی رییس پاسگاه پاسبانی راه‌آهن سمنان که از ساعت ۱۵ با قطار مسافری از شاهرود وارد شده بودند، داده، پیاده مجدّداً به شهر مراجعت نمودیم. به درب دفتر حزب توده رفته، مشاهده شد یک مقدار هیزم سوخته درب پنجره در جلو دفتر ریخته شده است. ولی در اثر اقدامات لازمه، مؤسّس ارتکاب معلوم نشده به شهربانی مراجعت نمودیم. در این باب گزارش تهیّه که رونوشت آن به پیوست تقدیم و از طرفی هم سرپاسبان ۳ علی برقی بیانیّهٴ بدون امضاء آورده، گزارش داد: در اواخر بازار چسبانیده، چون راجع به بهائی‌ها بوده، کنده، آورده. رونوشت بیانیّه به پیوست تقدیم و خلاصه مطلب مبنی که وجدانی رسدبان ۲ رییس پاسگاه پاسبانی و خاک‌پور و آزادپور کارمندان راه شوسه و راه‌آهن بهائی و شب‌ها را علیه مسلمین جلسه دارند و از رؤسای دوایر دولتی برای نبودن آنها تقاضا شده و ضمناً برگ از حزب توده واصل که مقدار اجناس و اثاثیّهٴ حزب غارت شده، درب و پنجره و دفاتر را آتش زده‌اند. به واسطهٴ نبودن فرماندار با نظر آقای بیگدلی کفیل فرمانداری با حضور آقای بازپرس شهربانی و مأمورین شروع به جمع‌آوری دلایل لازمه و اثاثیّهٴ غارت شده حزب را در دستگیری مرتکبین گردیده. مراتب معروض، راجع به مفاد بیانیّه منتظر امر و پس از تکمیل پرونده به دست آوردن مرتکبین، نتیجه گزارشاً ابلاغ خواهد شد.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]