[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری پنجم

فرمانداری سنندج

تاریخ: ۱۲ فروردین ۱۳۲۳

شمارۀ: ۱۱۱

ضمیمه: ۳۷ برگه رونوشت پرونده

 

وزارت کشور

محترماً معروض می‌دارد: در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۲۲ بخشدار قروه تلگرافاً گزارش می‌دهد که در تاریخ ۲۶ ماه جاری نزاعی بین یک عدّه از اهالی مسلمان و بهائی قروه واقع شده، فوراً به ژاندارمری دستور داده شد که در اطراف موضوع رسیدگی و چگونگی را اعلام دارند. هنگ ژاندارمری سنندج جواباً طیّ شمارۀ ۱۴۶۱۸/ ج – ۱۳ اسفند ۱۳۲۲ به استناد گزارش شمارۀ ۶۱۹۵ – ۳ اسفند ۱۳۲۲ گروهان ژاندارمری قروه اعلام می‌دارد: آقای هدایی نمایندهٴ فرهنگ قروه که از چندی قبل شروع به تبلیغات اسلامی نموده و موضوع تبلیغ از صورت واقعی و حقیقی خارج شده و به صورت نزاع و کدورت بین بهائی و مسلمانان قروه گردیده است. از ادارۀ فرمانداری طبق گزارش ادارۀ ژاندارمری شرحی به شمارۀ ۴۱۶۵ به ادارۀ فرهنگ نوشته که آقای هدایی رییس فرهنگ را از قروه تغییر دهند. ادارۀ فرهنگ در پاسخ طیّ شمارۀ ۱۵۳ آقای هدایی را بی‌تقصیر معرّفی و موضوع ناامنی آن‌جا را از ناحیهٴ مأمورین تأمینیّه و قضایی معرّفی می‌کند. حال چون ممکن است موضوع کشمکش بهائی و مسلمان در قروه به جاهای دیگر نیز سرایت کرده، برای دولت تولید زحمت نماید، با ارسال رونوشت نامه‌های ردّ و بدل شده و شکایات واصله از اهالی قروه و گزارش‌های بخشدار محلّ، منتظر دستور شایسته است.

کفیل فرمانداری کردستان، پاسیار تیموری، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] سیاسی ۲۱ فروردین ۱۳۲۳

[حاشیهٴ ۲:] [مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۴۸۰، تاریخ: ۲۲ فروردین ۱۳۲۳].

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]