[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

م. ۱۶۰

[آرم]

اداره تلگرافی دولت علیه ایران

نمره کتاب: ۶۴

[نا خوانا]: ۱۳۰

از کاشان به ط [طهران]

نمره قبض: ۶۹

نمره تلگراف: ۷ 

عدد کلمات: ۶۲

تاریخ اصل: ۲۵ 

توضیحات: دولتی 

تاریخ وصول: -----

اسم گیرنده: [ناخوانا]

 

مقام منیع وزارت جلیله داخله دامت شوکته بر حسب تعلیمات و امر مطاع تلگرافی نمره ۱۸ -۱۱ بندگان حضرت اشرف اعظم ریاست الوزرا دامت عظمة. روز گذشته ۲۴ میزان مدرسه وحدت بشر در حضور معاون حکومت و رئیس معارف در تحت نظر شش ادارات افتتاح گردید  شهر و اطراف در کمال نظم.  اتفاق قابل عرضی نیست

[تاریخ:] ۲۵ میزان [۲۵  مهر]  - نمره ۸۸۲ 

[امضاء:] سردار شجاع

[مهر]

 

[یادداشت دستنویس ۱:] سواد بوزارت معارف بفرستید

[یادداشت دستنویس ۲:] اداره جنوب - ۲۷ میزان [۲۷ مهر]

[یادداشت دستنویس ۳:] سواد نوشته‌ شد

[یاداشت دستنویس ۴:] سواد بوزارت معارف

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]