[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

برگ گزارش نهایی

 

شماره: -----

تاریخ: -----

 

بسمه تعالی

صورتجلسه مورخه بیست و چهارم بهمن ماه سال (یکهراز و سیصد و) نود و یک

احتراماً

مقارن ساعت ٠٠ :١۵ مورخه نگارش شده بالا در اجرای دستور مقام محترم قضائی به استناد نامه شمارۀ ٩١١٠١١١٩٩٢١٠٠٨۵۶ مورخه ١٧ آبان ١٣٩١ در خصوص شکایت حسین ثابتیان ایولی اینجانب س٣ رضا باکوئی فرمانده پاسگاه تلمادره به اتفاق س٣ سیدعلیرضا صناعی‌فر جهت تحقیقات از متهمین و شهود و مطلعین به روستای ایول اعزام شده که بنا به اظهارات اهالی محل و ریش سفیدان و شورای محل همگی اظهار بی‌اطلاعی نموده و تمام ادعاهای آقای حسین ثابتیان و غیره را کذب محض و بی‌اساس دانسته و صحت ندارد و همچنین از متهمین تحقیق بعمل آمده که اظهار داشتند هیچگونه تهدیدی و یا جلوگیری در خصوص کاشت و یا برداشت زمینهای زراعی ننموده و ادعاهای شاکیان صحت ندارد علیهذا مراتب در حضور حاضرین صورتجلسه و به امضاء رسیده است.%

فرمانده پاسگاه انتظامی پشتکوه

س٣ باکوئی [امضاء]

افسر گشت پاسگاه انتظامی پشت کوه

س٣ صناعی‌فر [امضاء]

[مُهر شورای روستای ایول]

[امضاء چند نفر]

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]