[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

نمره عمومی: -----

نمره خصوصی: -----

کارتن: -----

دوسیه: -----

 

[آرم:]

وزارت داخله

حکومت اصفهان

دایره: ------ شعبه: -----

 

نوع مسوده: -----

موضوع مسوده: -----

ضمیمه: مراسله وارده

مسئول پاکنویس: -----

تاریخ پاکنویس:----- ماه: -----تاریخ ثبت: ----- ماه: ----- تاریخ تحریر: ۱۱ بهمن ماه ۱۳۰۷ تاریخ خروج: -----۱۳۰۷

نایب الحکومه لنجان

بطوریکه شکایت میشود در حوزه لنجان سید محمد نامی مصدر فساد شده و بنام جلوگیری از کلاه پهلوی متعرض عده از اهالی گردیده است لازم است مراتب را کاملا تحقیق و از هرگونه دستهبندی که مستلزم فساد و شرارت است جداً جلوگیری نموده تفصیل قضیه را اطلاع دهید

[امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]