[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[۱۰ بهمن ماه ۱۳۲۱ ]

 

جناب آقای فرّخ، وزیر خواربار

آقای رکنی در مأموریّت دو سال قبل کرمانشاه که اوضاع عادی بود، از عهدهٴ کار اقتصاد برنیامده با افتضاح و بدنامی به مرکز احضار شدند. اینک که از طرف آن وزارت‌خانه مجدّداً مأمور کرمانشاه شده، اوّلاً برای اطاعت امر و خدمت به شما نبود، بلکه دختر متموّلهٴ ۱۸ ساله را در نظر گرفته بودند، ازدواج کنند که به محض ورود انجام دادند. ثانیاً تشکیلات خود را از یک عدّه آقایان بهائی به شرح زیرداده است:

آقای مدارایی بهائی رییس پنبه را که از تسویهٴ مساعده که خودش در سال‌های گذشته به مردم داده است، فراری است، برای معاونت پیشنهاد کرده. به راپرت ۱۳۷۰۲ – ۲۵  آبان ۱۳۲۱ و ۱۴۸۲۳ – ۱۲  آذر ۱۳۲۱ آقای رکنی مراجعه فرمایید.

آقای ناظمی بهائی رییس کارگزینی

آقای رحمانی بهائی رییس بازرسی

آقای مهاجر بهائی رییس حسابداری

آقای فرزانه بهائی رییس کارپردازی

همین‌طور یک عدّهٴ دیگر که بهائی باشند یا زن‌های آنها خوشگل باشند با اوضاع مذهبی کرمانشاه و اوضاع خواروبار که هر ساعت بیم انقلاب می‌رود، این رفتار و مقدّم داشتن بهائی‌ها بر سایر کارمندان و مردم شهر عاقبت خوبی ندارد. بازرس‌های وزارت خواروبار نقداً در کرمانشاه هستند، بفرمایید صحّت و سقم این مطالب را ملاحظه و به عرض برسانند.

سواد شرح فوق برای اطّلاع به دفتر جناب آقای نخست وزیر تقدیم می‌گردد.

کارمند خواروبار کرمانشاه

 

[حاشیهٴ ۱:] نزد آقای اشتری مدیر کلّ بازرسی نخست وزیری فرستاده شود. ۱۰ دی ۱۳۲۱، [امضاء: نخعی؟].

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]