[ترجمه ‌ای از متن انگلیسی]

 

[توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است]

 

[اخبار جراید:]

[تاریخ:] ۱۳ ژانویه ۱۹۸۱ - ۲۳ دیماه ۱۳۶۰

 

گزارش در مورد اعدام بهائیان

عالی جناب تونی استریت ام. پی. وزیر امور خارجه، امروز درباره گزارشی که دریافت کرده است سخن گفت. بر طبق این گزارش ۸ نفر از ۹ نفر اعضای محفل ملی ایران در اواخر دسامبر اعدام شده اند. در مورد محاکمه این افراد کوچکترین خبری در دست نیست.

وزیر خارجه گفت گزارشی بدستش رسیده که طبق آن آیت الله موسوی اردبیلی رئیس دادگاه انقلاب ایران وقوع چنین اعدام هائی را انکار کرده است. در گزارش بعدی از قول آیت الله اردبیلی گفته شده که اعدام این ۸ نفر نه به دلائل مذهبی بلکه بعلّت جاسوسی برای بیگانگان بوده است.

وزیر خارجه گفت این وزارت خانه، شارژدافر ایران را احضار و از او خواسته است تا در مورد صحّت اخبار واصله به استرالیا از دولت متبوع خود توضیح بخواهد و نیز مراتب انزجار ما از اعدام بخاطر عقاید مذهبی و یا هر علّت دیگر را خاطرنشان سازد.

وزیر خارجه  متذکّر شد که در باره رفتار ناهنجار با بهائیان ایران گزارشات پی درپی میرسد و اخبار منتشره در جراید ایران نیز مؤیّد آن است که علّت اصلی اعدام ها نه بخاطر ترس از فعّالیت های ضدّ دولتی بلکه به دلایل دینی بوده است.

آقای وزیر از دولت ایران خواست تا مراتب همبستگی خود را با اصول حقوق بشر روشن سازد.