[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

 

تاریخ ثبت: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۲۰

شماره: ۲۸۱

 

محرمانه

 

ستاد ارتش

عطف به نامهٴ شمارۀ ۴۱۹۹ / د / ۱۴۴۳۷ به تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۲۰ متضمّن رونوشت گزارش لشکر شش خوزستان راجع به اجتماع بهائی‌ها در شهرهای مختلف استان ششم، اشعار می‌دارد در اجرای فرمان مطاع مبارک ملوکانه به وزیر دادگستری که اکنون در آن نواحی هستند، تلگرافاً دستور داده شد با مراجعه به لشکر شش خوزستان و آگاهی از پیشینهٴ کار و بررسی برگ‌هایی که به دست آمده است، بازجویی‌های دقیق و جدّی نسبت به این طبقه و اجتماعات و مقاصد آنها به عمل آورده، نتیجه را گزارش بدهد که به عرض پیشگاه مبارک ملوکانه برسد.

نخست وزیر، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]