[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره کتاب: ۵۵۱

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

سنه: ۱۳۱۶

از: سنگسر

به: ط [طهران]

شماره قبض: ۲۰۷

شماره تلگراف: ۳

عدد کلمات: ۳۹

تاریخ اصل: ۷

توضیحات:-----

تاریخ وصول: ۷ شهریور

اسم گیرنده: بهرامی

 

آقای ریاست وزراء شوهر این کمینه اسمعیل ساجدی سیزده روز است بدون هیچ گناهی بامر یاور امام قیسی بازرس شهربانی بنام بهائی بودن زندان اوضاع پریشان استدعای دادرسی و استخلاص دارم.

زینب عیال ساجدی

 

[مُهر- ادارۀ ایالتی تلگراف طهران دائره ارسال ۱۲]

 

[مُهر- ورود بکابینه ریاست وزراء]

بتاریخ: ۸ شهریور ماه ۱۳۱۶

نمره: ۸۴۹۲

دستخط زیر نامه : [امضاء] تاریخ: ٨ شهریور ۱۳۱۶

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]