سندهای یافت شده ۲۳۸

عکس پس از تخریب حظیرةالقدس (مرکز بهائی) معروف به حدیقةالرحمان در شهر آبا

شعارنویسی - گلستان جاوید (گورستان بهائیان) در شیراز، تیر ١٣۵٨