سندهای یافت شده ۴۳

تخریب گلستان جاوید (گورستان بهائیان) در شیراز، تیر ١٣۵٨

تخریب گلستان جاوید (گورستان بهائیان) در شیراز، تیر ١٣۵٨

تخریب گلستان جاوید (گورستان بهائیان) در شیراز، تیر ١٣۵٨

تخریب گلستان جاوید (گورستان بهائیان) در شیراز، تیر ١٣۵٨

تخریب گلستان جاوید (گورستان بهائیان) در شیراز، تیر ١٣۵٨