سندهای یافت شده ۹
نظر به اینکه جنابعالی شروع کار آقای الله بخش فهندژ را موکول به تائید کمیته نموده‌اید از شما خواهشمندیم تا دستور رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله امام