سندهای یافت شده ۲

وقتی که در دهم اردیبهشت ١٣٨۶ منزل مسکونی عبدالباقی روحانی به آتش کشیده ش

وقتی که در دهم اردیبهشت ١٣٨۶ منزل مسکونی عبدالباقی روحانی به آتش کشیده شد