سندهای یافت شده ۲۶۵

تیمسار بختیار و روحانیون در جشن میلاد رسول در فرمانداری نظامی (محل سابق

تیمسار بختیار و روحانیون در جشن میلاد رسول در فرمانداری نظامی (محل سابق