سندهای یافت شده ۱
نامش بهائیه ممتازی (مهدیزاده) است و مادر شهید احسان الله مهدیزاده یکی از سه شهید دیانت بهائی که در اردیبهشت ماه پارسال در شیراز اعدام شدند. شیر زنی است سپیدمو که مدتی طولانی در بیمارستان خلیلی شیراز کار کرده و حالا تنها بعلت بهائی بودن در حال اخراج یا پاکسازی شدن است