سندهای یافت شده ۶
در اسرع وقت سوابق خدمتی آقای وجدانی کارمند آن سازمان را که در آغاز پیروزی انقلاب بجرم بهائیت اخراج و گویا مجدداً در آن مرکز مشغول بکار گردیده کتباً باین دادسرا اعلام دارند
نامبرده بالا از این اداره تقاضای برگه عدم سوء پیشینه نموده و باتهام جاسوسی بهائیت بازداشت و برابر نامه شماره ----- بقید ----- مرخص گردیده