سندهای یافت شده ۱۳۷

تخریب منزل آقای لامع در آران کاشان

وقتی که در دهم اردیبهشت ١٣٨۶ منزل مسکونی عبدالباقی روحانی به آتش کشیده ش