سندهای یافت شده ۲
شایسته است نسبت به تکمیل فرم پیوستی (مشخصات دانش آموزان بهائی) اقدام و حداکثر تا تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۰ به صورت محرمانه به کارشناسی حراست تحویل نمایید