سندهای یافت شده ۳
چون طبق اطلاع واصله شما بفرقه ضاله بهائیت منتسب میباشید، لذا بمنظور روشن شدن موضوع و بررسی دقیق، وضع دینی و مذهبی شما اطلاعاتی مورد نیاز میباشد. شایسته است در رأس ساعت ١١صبح روز دوشنبه ۱۲ بهمن ٥٩ در محل شبکه بهداری